Jump to the main content block

Project team

Director Dr. Zhong Guangmin 2392811 ext. 210

Satellite station:
Qiu Honglin ext. 268
He Jianyi ext. 263
-------------------------------------------------- -----------------------
Satellite Propulsion Laboratory:
Xu Hongwei ext. 229
Chen Jianan ext. 229
-------------------------------------------------- -----------------------
Flowmeter experiment:
Chen Weifan 2391803
Chen Yizhen ext. 246
Chen Nanting ext. 218
-------------------------------------------------- ----------------------------
Wind engineering:
Zhou Jincheng ext. 256
Chen Ziliang ext. 256
Zhong Zhengyang ext. 256