Jump to the main content block

Unit personnel

Director Dr. Zhong Guangmin 2392811 ext. 210

Engineering group:
Ke Zhengchang ext. 237
Wang Yaoting ext. 238
Cai Wenxiang ext. 222
Chen Zichao ext. 223
Huang Songbai ext. 234
Li Jixu ext. 232
-------------------------------------------------- -----------------------
Management group:
Xiong Zhiqiang ext. 209
Lin Wenyi ext. 208
Ma Jiangbin ext. 212
Lin Zhixin ext. 213
Huang Zhaoling ext. 272
Zhu Lixuan ext. 274